ANBI-gegevens + richtlijnen contributie


ANBI-GEGEVENS 

1.      Statutaire naam:  Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afdeling Lunteren,

2.      RSIN-nummer: 803076198,

3.      KvK-nummer: 40120088 (Centraal Gelderland te Arnhem),

4.      Adres: Postadres: mevr. G. v. Hoogdalem (secretaris), Rogakker 10, 6741 ER Lunteren en bezoekadres van “Het witte kerkje”: Dr. Kimmijserlaan 28 te Lunteren,

5.      Doelstelling: het vrijzinnig christelijk geloofsleven te bevorderen, alsmede ruimte te geven aan vrijzinnig christelijk religieus leven. Middelen hiertoe zijn het houden van religieuze vieringen, het organiseren van gespreksgroepen en religieuze, culturele, spirituele en wetenschappelijke lezingen en middels andere vormen van activiteiten,

6.      Hoofdlijnen beleidsplan: het beleidsplan voorziet in een nuancering van de omschreven doelstellingen en middelen ter uitvoering. Bronnen van inkomsten zijn contributies en schenkingen,

7.      Functie en namen bestuurders: zie de site onder “Adresgegevens”,

8.      Beloningsbeleid: alle bestuurders opereren onbezoldigd en ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte kosten. de beheerder ontvangt een vergoeding conform de normen van de belastingdienst. Het NPB-hoofdbestuur heeft een Centrale Regeling voor voorgangers, waarbij de traktementsrichtlijnen van de PKN gevolgd wordt.

9.      Overzicht gerealiseerde activiteiten: zie de site onder “Aktiviteitenoverzicht”,

10.  Financiële verantwoording: te downloaden:

·         Resultatenrekening 2013,

·         Balans 2013

  

RICHTLIJNEN  CONTRIBUTIE

De financiële kant van de vereniging wordt vooral gedragen door de contributies van de leden en begunstigers. In de ledenvergadering van 24 november 2004 is besloten tot een algehele gelijkheid tussen leden en begunstigers, zowel ten aanzien van de pastorale zorg als ten aanzien van contributie. Het enige verschil is dat voor begunstigers het stemrecht op de ledenvergadering ontbreekt.

Bij de uitgaven van de vereniging hangen de kosten van de voorganger en de afdracht naar de landelijke NPB af van het aantal leden en begunstigers. De kosten hiervan bedragen momenteel € 250,-- per jaar per lid/begunstiger (€ 500,-- per echtpaar).

Het bestuur heeft besloten dat de inkomsten uit de contributies in ieder geval deze kosten moeten dekken en dat er aan echtparen een kleine korting gegeven kan worden. Dit resulteert in een gewenste gemiddelde contributieopbrengst voor echtpaar leden en begunstigers van

€ 480,-- per jaar (€ 40 per maand) en voor enkelvoudige leden en begunstigers van € 264,-- per jaar (€ 22 per maand).

Nu is het niet iedereen gegeven om dit gemiddelde bedrag op te brengen. Het bestuur heeft dan ook nadrukkelijk uitgesproken dat er financieel geen belemmering mag zijn om lid van onze Vrijzinnige Geloofsgemeenschap te worden, en rekent erop dat de sterke schouders meer dan het gemiddelde zullen bijdragen. Daarom is er een richtlijn opgesteld voor het vrijwillig kiezen van de hoogte van uw contributie, waarin rekening wordt gehouden met een verdeling naar draagkracht.

 

Richtlijn voor een echtpaar

 

        Netto inkomen           Bedrag               Bedrag                                    Bedrag

            per maand              per maand       per kwartaal                  per jaar                       

< € 1000                       10                   30                             120 

€ 1300                          16                   48                             192 

€ 1600                          30                   90                             360 

€ 1900                          40                   120                           480

€ 2200                          50                   150                           600 

€ 2500                          60                   180                           720 

€ 2800                          70                   210                           840 

€ 3100                          85                   255                           1020 

€ 3400 >                     € 100                  300                           1200

 

De richtlijn voor een enkelvoudig lid is 55% van deze bedragen.

 

Zowel voor u als voor de penningmeester is het handig om de contributie automatisch maandelijks (voorkeur) of per kwartaal te laten overmaken door uw bank. Dit kunt u alleen zelf bij uw bank (eenvoudig) regelen via internet of telefonisch.

 

Contributie kan worden overgemaakt op banknummer NL94 RABO 0337 5442 98 t.n.v. N.P.B. afd. Lunteren , onder vermelding van “contributie”.

 Ċ
Geertje Timmers-Hanegraaff,
14 nov. 2014 11:22
ĉ
Geertje Timmers-Hanegraaff,
6 dec. 2011 05:13
Ċ
Geertje Timmers-Hanegraaff,
14 nov. 2014 11:21
Ċ
Geertje Timmers-Hanegraaff,
11 feb. 2016 08:21
Ċ
Geertje Timmers-Hanegraaff,
11 feb. 2016 08:21
Comments